+371 67312673

Atteikuma tiesības

 • Saskaņā ar PTAL patērētājs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Jūs esat saņēmis šifrēšanas ierīci vai sācis lietot Latmail.eu Servisu.
 • Par atteikuma tiesību izmantošanu Jums jāpaziņo Latmail.eu rakstveidā saskaņā ar līgumu. Termiņš ir ievērots, ja Jūs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (papīra formātā vai elektroniskā veidā) nosūtāt Latmail.eu pirms noteiktā termiņa beigām.
 • Atteikuma nosūtīšana Latmail.eu noteiktā 14 dienu termiņā no šifrēšanas ierīces saņemšanas dienas vai Servisa aktivizēšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar šifrēšanas ierīces atgriešanu Latmail.eu.
 • Jūs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, esat atbildīgs par šifrēšanas ierīces vērtības kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • Jūsu pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt šifrēšanas ierīci Latmail.eu. Latmail.eu pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Jūsu rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Jums to naudas summu, kura par šifrēšanas ierīci un Servisu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Latmail.eu patūr tiesības neatmaksāt Jums to samaksāto naudas summu par šifrēšanas ierīci, kamēr Jūs neesat atdevis šifrēšanas ierīci vai Latmail.eu saņemot šifrēšanas ierīci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, vai oriģinālā iepakojumā. Jūs esat atbildīgs par bojājumiem šifrēšanas ierīcei, kas radušies šifrēšanas ierīces atpakaļatdošanas laikā.
 • Jūs zaudējat atteikuma tiesības, ja par atteikuma tiesību izmantošanu neesat paziņojis Latmail.eu 14 dienu termiņā no šifrēšanas ierīces saņemšanas dienas vai Servisa aktivizēšanas dienas.
PRECES ATPAKAĻATDOŠANAS TIESĪBAS
 • Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:
  • nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par Servisu, šifrēšanas ierīci vai tās cenu;
  • Jums pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša šifrēšanas ierīce vai Serviss.
 • Šifrēšanas ierīce vai Serviss neatbilst līguma noteikumiem, ja:
  • tas neatbilst īpašībām vai tas komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Latmail.eu uzrādījis;
  • par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc šifrēšanas ierīci vai Servisu nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;
  • tā ir bojāta (ierīce izkļuvisi no tai paredzētā iepakojuma, ierīces iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).
 • Latmail.eu veic vienu no šādām darbībām, ja Jums pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša šifrēšanas ierīce:
  • apmaina šifrēšanas ierīci pret tādu pašu vai ekvivalentu šifrēšanas ierīci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
  • atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par šifrēšanas ierīci un Servisu samaksāto naudas summu.
 • Šifrēšanas ierīce apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez šifrēšanas ierīces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) saprātīgā termiņā.
 • Ja šifrēšanas ierīces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Jūsu iespējas izmantot šifrēšanas ierīci un Servisu, Jūs nevar prasīt, lai Latmail.eu atceļ līgumu un atmaksā samaksāto naudas summu.

Android app on Google Play      
 • UZTICAMĪBA Aizsardzība pret neautorizētu piekļuvi
 • AIZSARDZĪBA Piekļuve e-pastam ir aizsargāta ar šifrēšanas ierīci
 • DROŠĪBA E-pasta glabāšana uz aizsargātiem serveriem
 • IETILPĪBA Pastkastes ietilpība līdz 2GB
 • ĒRTĪBA Viegli izmantot gan datoros, gan mobilos telefonos