+371 67312673

Lietošanas noteikumi

Latmail.eu vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi

SIA First LatCard , turpmāk tekstā Latmail.eu nodrošina lietotājam pakalpojumus, turpmāk tekstā "Serviss", kas saskaņā ar vispārīgiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk Līgums ), var tikt periodiski atjaunināti bez īpaša brīdinājuma.

1. Piekrišana noteikumiem

Lūdzu, izlasiet šo Līgumu uzmanīgi. Parakstot šo līgumu vai izmantojot Latmail.eu piedāvātos pakalpojumus vai produktus , Jūs piekrītat atzīt par saistošiem šā Līguma noteikumus. Līgums ir spēkā no parakstīšanas dienas. Jūs vai Latmail.eu var izbeigt šo līgumu jebkurā laikā PĒC KURA JEBKĀDI VAI VISI E-PASTI VAI DATI ,KAS SAISTĪTI AR JŪSU KONTU VAR TIKT IZDZĒSTI. VISAS TEKOŠĀS FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS JĀIZPILDA PIRMS LĪGUMA IZBEIGŠANĀS. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, JUMS NEVAJADZĒTU IZMANTOT LATMAIL.EU SERVISU.

2. Līguma izbeigšanas noteikumi

2.1 Jūs vai Latmail.eu var lauzt šo līgumu jebkurā laikā ar jebkuru iemeslu vai bez iemesla. Jūs varat izbeigt šo līgumu,sniedzot rakstisku paziņojumu par izbeigšanu Latmail.eu, kā noteikts šajā līgumā.
2.2. Neatkarīgi no 2.1 punkta noteikumiem, līguma termiņš ir viens gads, kura beigās Jums ir jāsamaksā gada maksa par nākamo periodu (1 gads). Pēc maksājuma veikšanas, līgums automātiski tiek pagarināts uz vienu gadu, izņemot ja līgums nav izbeigts pirms atjaunināšanas saskaņā ar šo līgumu.
2.3. Servisa un ar viņu saistīto kontu pārtraukšana notiek pēc tekošā līguma beigām. Visos citos līguma pārtraukšanas gadījumos, tostarp pārtraukšanu pēc Latmail.eu iniciatīvas (ar iemeslu un bez iemesla) Servisa pārtraukšana notiek uzreiz.
2.4 Lietotājs piekrīt, ka gadījumā, ja Latmail.eu ir pārliecināts, ka lietotājs ir pārkāpis kādu no šā līguma noteikumiem, Latmail.eu var bez jebkāda brīdinājuma apturēt jebkuru vai visus lietotāja reģistrētus kontus. Gadījumā, ja konta darbība ir apturēta no Latmail.eu puses , Jūsu e-pasta adrese nekad nebūs pieejama citiem klientiem. Ja konts ir nobloķēts nemaksāšanas dēļ, Latmail.eu var, bet nav pienākums atjaunot piekļuvi Servisam gada laikā pēc rakstiska pieprasījuma, kas adresēts Latmail.eu, pēc pilna maksājuma veikšanas par nākamo Servisa periodu. Serviss un ar to saistītie konti, kas netiks atjaunoti gada laikā, tiks nekavējoties izdzēsti.

3. Samaksa

3.1. Visi maksājumi par Servisu ir jāsamaksā pirms Servisa sniegšanas līguma darbības laikā. Maksājumus javeic eiro. Maksa netiek atgriezta, tostarp maksājumus par atlikušo laika periodu līdz līguma termiņa beigām, šādos gadījumos:
3.1.1. Gadījumā, ja tiek pārkāpti līguma noteikumi no Jūsu puses;
3.1.2. Gadījumā, ja tiek pārtraukts līgums no Jūsu puses bez paskaidrota iemesla.
3.2. Maksājumi tiek atgriezti, tostarp maksājumi par atlikušo laika periodu līdz līguma termiņa beigām, ja Latmail.eu pārkāpis līguma noteikumus.
3.3. Ja konts ir nobloķēts sakarā ar neveiktu maksājumu, līgums tiek pagarināts uz vienu gadu no dienas no tā brīža, kad ir veikts maksājums par Servisa izmantošanu.
3.4. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par visām datu pārraides un interneta piekļuves izmaksām, kas nav saistītas ar Latmail.eu.

4. Servisa apraksts

4.1 Jūs saņemat pagaidu paroli un lietotājvārdu, pabeidzot reģistrācijas procesu. Jūsu konts tiks aktivizēts pēc veiksmīgas samakas par pakalpojumu. Serviss būs pieejams pēc šifrēšanas ierīces saņemšanas. Jūs esat atbildīgs par paroles , konta un šifrēšanas ierīces konfidencialitātes saglabāšanu un par jebkuru konta lietošanas aktivitāti. Jūs piekrītat nekavējoties informēt Latmail.eu par neatļautu konta izmantošanu vai arī attiecībā uz jebkuru citu drošības pārkāpumu attiecībā uz kontu. Latmail.eu nav atbildīgs par bojājumiem vai datu zaudējumiem dēļ drošības noteikumu neievērošanas no Jūsu puses. Latmail.eu Serviss jālieto atbilstoši šādiem nosacījumiem:
4.1.1 Latmail.eu nodrošina Jūs ar ierobežotu, personisku, neekskluzīvu licenci, kura ļauj izmantot līgumā noteiktu vietu serverī un kura ir saistīta ar neekskluzīvu datu glabāšanas pakalpojumu. Šo licenci ir aizliegts sublicencēt un nodot trešām personām.
4.1.2.Latmail.eu Servisa izmantošana nedrīkst pārsniegt noteikto limitu. Jūs piekrītat personīgi pārbaudīt e-pastu un izdzēst ziņas regulāri, lai izpildītu šīs iedaļas prasības. Gadījumā, ja tiek pārsniegts Latmail.eu Servisa limits , Latmail.eu patur tiesības atgriezt vai noraidīt jebkuru (vai visas) elektronisko sakaru ziņas. Šajā gadījumā Latmail.eu neatbild par Jums nepiegādātām ziņām.
4.1.3. Lietotājs ir atbildīgs par rezerves datu kopēšanu uz sava datora. Latmail.eu nav atbildīgs par lietotāja datu rezerves kopēšanu. Ja lietotāja dati tiek bojāti, izdzēsti vai zaudēti kaut kādā veidā, vai arī nav pieejami jebkādā veidā, tostarp kā līguma izbeigšanās gadījumā, Latmail.eu neuzņemas nekādu atbildību un saistības par Jūsu datiem.
4.1.4. Jūs garantējat, ka e-pasta adrese nepārkāpj patentu, preču zīmes vai citas intelektuālā īpašuma tiesības un indivīdu vai uzņēmumu tiesības.

5. Lietotāja papildus pienākumi

5.1. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet Servisu, lai nosūtītu ziņojumus, kas: pārstāvētu vai sniegtu saiti uz kaitīgiem un nepiedienīgiem materiāliem , nebūtu sarakstē ar šiem materiāliem, kas ir vērsti vai pieejami nepilngadīgajiem, aizliegta satura pornogrāfiju, bērnu pornogrāfiju, vai jebkuru citu nepiedienīga satura materiāliem.
5.2. Jūs apliecināt un garantējat, ka dati nepārkāpj citu intelektuālā īpašuma tiesības , tostarp, neaprobežojoties ar preču zīmēm, patentu tiesības, kas ir aizsargāti Eiropā un citās valstīs.
5.3. Jūs piekrītat un garantējat, ka izmantotie dati nesatur saites uz jebkuru materiālu, kas ir aizvainojošs, kaitīgs, vai naida kurinoš.
5.4. Jūs piekrītat un garantējat, ka nepiedalīsieties noziedzīgā darbībā Latmail.eu vietnē.
5.5. Jūs apliecināt un garantējat, ka izmantotie dati apzināti vai neapzināti nepārkāpj jebkādus Latvijas likumus vai starptautiskas tiesības.
5.6. Jūs piekrītat un garantējat, ka nepārdosiet vai atkārtoti neizplatīsiet Latmail.eu pakalpojumu vai kādu tās daļu.

6. Konfidecionalitāte, preču zīmes un patenti

6.1 Latmail.eu ir SIA First LatCard īpašums , un visas tā tiesības ir aizsargātas. Preču zīmes un logotipi, kas parādās norādītā tīmekļa vietnē ( tālāk „preču zīmes”) pieder Latmail.eu vai tās filiālēm un asociētiem uzņēmumiem, kam ir licencētas noteiktas tiesības (tālāk „partneri”). Latmail.eu un partneri patur visas tiesības uz preču zīmēm, un neviens ša līguma punkts nedod Jums vai jebkurai citai personai tiesības izmantot jebkuru preču zīme. Jūs nedrīkstat reproducēt vai parādīt preču zīmes, bez iepriekšējas atļaujas no īpašniekiem. Visi citi zīmoli, preču nosaukumi, uzņēmumu nosaukumi un logotipi, kas ietverti Latmail.eu vietnē pieder to īpašniekiem.
6.2. Ja nav noteikts citādi Latmail.eu mājas lapā, Jums ir pienākums uzskatīt visu saturu, attēlus un materiālus šajā tīmekļa vietnē par Latmail.eu īpašumu. Jūs nedrīkstat reproducēt vai pārdot saturu, kas pieder Latmail.eu bez iepriekšējas vienošanās ar Latmail.eu.

7. Privātums

7.1. Latmail.eu glabā un aizsargā visu personas sniegto informāciju uz nosacījumiem, kas norādīti privātuma politikā. Īpašos gadījumos, kas noteikti šajā līgumā, Latmail.eu var atklāt Jūsu datus izņēmuma gadījumā, pēc saviem ieskatiem:
7.1.1. attiecībā uz tiesvedību un citām juridiskajām prasībām;
7.1.2. attiecībā uz Latmail.eu īpašuma tiesību aizsardzību un tās darbinieku, pārstāvju, filiāļu, licenču un klientu aizsardzību;
7.1.3. līguma pārkāpuma izmeklēšanas gadījumā, vai arī krimināllietu un administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas gadījumā.
7.2 Latmail.eu noteikumi garantē aizsardzību par klienta informācijas izspaušanas , bez rakstiskas klienta atļaujas sniegšanas, izņemot gadījumus, kad ir juridiskas izmeklēšanas, tiesas rīkojumi, vajadzība pēc pierādījumiem vai citiem juridiskiem procesiem, kur var būt iesaistīts Latmail.eu.

8. Nepārvarama vara (Force Majeure)

8.1. Katra no pusēm ir atbrīvota no atbildības vai daļēju saistību neizpildes, ja šāda neizpilde ir nepārvaramas varas dēļ, kas radās pēc līguma noslēgšanas, ko nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādiem saprātīgiem līdzekļiem, un kas tieši ietekmēja spēju pusēm pildīt līguma noteikumus.
8.2. No nepārvaramas varas apstākļu sakuma un beigām, puse, kas nevar izpildīt saistības, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē pārējās līguma puses.
8.3. Ja puse ,kas nespēj veikt savus pienākumus, nav informējusi pārējās līguma puses par apstākļiem tajā laikā, kas norādīts 8.2 punktā, nevar izmantot force majeure par pamatu līguma noteikumu neizpildei.
8.4 Pusei, kas nespēj izpildīt saistības, ir tiesības neizpildīt tikai tādas saistības, kas tieši ietekmē force majeure. Saistības, ko neskar force majeure, pusei ir pienākums veikt saskaņā ar līgumu.
8.5 Pusei, kas nespēj pildīt saistības, ir nepieciešams veikt visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepārvaramas varas apstākļus un tās sekas.
8.6 Pusei, kas pamatojas uz līguma saistību neizpildi saskaņā ar force majeure, vajag pierādīt force majeure apstākļus.

9. Strīdu izskatīšana

9.1. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo līgumu un ko nevar atrisināt sarunu ceļā, izšķir tiesa, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
9.2. Šo vienošanos regulē Latvijas Republikas likumi.

10. Izmaiņas

10.1. Šis līgums var tikt mainīts no Latmail.eu puses, publicējot jaunu līguma versiju www.latmail.eu lapā. Tādā veidā nopublicēts līgums stājas spēkā publicēšanas dienā. Jums ir tiesības noraidīt modificēto vienošanos 30 dienu laikā no publikācijas, ko paziņo Latmail.eu par līguma izmaiņu pieņemšanas atteikumu.

SIA First LatCard , 2013. Visas tiesības aizsargātas
Versija 1.0: 2013. 3. Jūnijs

Android app on Google Play      
  • UZTICAMĪBA Aizsardzība pret neautorizētu piekļuvi
  • AIZSARDZĪBA Piekļuve e-pastam ir aizsargāta ar šifrēšanas ierīci
  • DROŠĪBA E-pasta glabāšana uz aizsargātiem serveriem
  • IETILPĪBA Pastkastes ietilpība līdz 2GB
  • ĒRTĪBA Viegli izmantot gan datoros, gan mobilos telefonos